Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky  upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu www.plackyodboba.cz.

 

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem .

Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.


1. Základní ustanovení
Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek. Souhlas se zněním všeobecných obchodních podmínek potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).
2. Objednání zboží
Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.plackyodboba.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu „prodávajícího“ je považováno za závaznou objednávku. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje kupujícího). V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.plackyodboba.cz „kupující“ obdrží obratem automaticky oznámení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zadanou v objednávce spolu s platební výzvou. „Prodávající“ si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě „prodávající“ kontaktuje „kupujícího“ a informuje ho o vzniklé situaci.
3. Platební podmínky
Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:
- předem bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny
- hotově při převzetí zásilky
Ceny jsou konečné a jsou uvedeny v Kč (nejsme plátci DPH).
4. Dodání zboží
Objednané zboží bude zasláno v dohodnutém termínu až po připsání platby na účet „prodávajícího“.
V případě zdržení expedice bude kupující vyrozuměn e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Spolu se zbožím obdrží „kupující“ fakturu se všemi potřebnými náležitostmi. V případě nepřipsání platby na účet „prodávajícího“ do 14 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné smluvní straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinnosti. Zboží je zasíláno doporučenou zásilkou (Česká pošta s.p.) na adresu „kupujícího“, uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět „prodávajícímu“. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje poštovné ve stejné výši. Kupující je povinen objednanou zásilku převzít a především uhradit. V případě nevyzvednutí zásilky smí prodejce požadovat smluvní pokutu ve výši 500 kč (viz. Občanský Zákoník § 544 - 545). V případě vrácení nevyzvednuté zásilky bude kupující vyzván
k vysvětlení.
„Prodávající“ si vyhrazuje právo změny cen.
5. Odstoupení od smlouvy
V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
• Zboží doručit na adresu prodávajícího.
• Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní a včetně přiložené faktury. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Zboží poslané na dobírku nebude převzato.
• Doporučený způsob vrácení zboží je doporučená zásilka, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá „kupující“ nárok na vrácení kupní ceny.
• V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
• Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání „kupujícího“.
„Prodávající“ se zavazuje „kupujícímu“ vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení na bankovní účet, který je „kupující“ povinen sdělit „prodávajícímu“. Není-li „kupující“ schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k částečnému opotřebování či poškození zboží), je „kupující“ povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je „kupujícímu“ vyplacena ve snížené hodnotě.
6. Reklamace zboží
Obdrží-li „kupující“ zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit „prodávajícím“. V případě oprávněné reklamace, je „kupujícímu“ na náklady „prodávajícího“ zasláno výměnou nové zboží. Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 OZ č. 40/1964 Sb. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
7. Ochrana osobních údajů
„Prodávající“ se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté „kupujícím“ bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží „kupujícímu“.
8. Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012 – „prodávající“ si vyhrazuje právo jejich změn bez předchozího upozornění.